Obuke

Stručne Obuke Zaposlenih

Znanje je moć – ovo je činjenica na osnovu koje se razlikuje uspešno poslovanje od neuspešnog. Danas se više ne trpe greške jer se nove šanse retko ponovo ukazuju.

Znanje ima strateški značaj za preduzeće jer povećava vrednost kompanije. Kontinuirana obuka ima značajnu ulogu u razvoju individualnih i organizacionih performansi. Da bi jedna kompanija sačuvala svoju tržišnu poziciju i povećala konkurentsku prednost, ona mora da bude u stanju da stvori nova znanja, a ne da se samo oslanja na korišćenje postojećih.

Kontinuirana edukacija predstavlja imperativ za opstanak. Kompanije moraju da uče brže od konkurencije. Logičan redosled je znanje – kreativnost – inovacije – konkurentna prednost. Bitan faktor kvaliteta jedne organizacije su zaposleni. Samo kadar koji je obrazovan i „naoružan“ najvišim znanjem može pratiti naučna i tehnološka dostignuća.

U savremenom poslovnom okruženju, uspešna kompanija prepoznaje vrednosti svojih zaposlenih i nastoji da maksimalno iskoristi njihove potencijale u cilju sticanja konkurentske prednosti na tržištu.

Obuka zaposlenih nije trošak već investicija. To je ulaganje koje doprinosi razvoju pojedinaca, povećanju produktivnosti zaposlenih i opšteg poslovnog uspeha.

Prijavite se za učešće na obukama

bonton

Poslovno Ponašanje i Poslovni Bonton

Seminar svakom učesniku pruža uvid u jasno sagledavanje, prihvatanje i promenu dosadašnjih stavova, ponašanja i manira u pogledu poslovnog ponašanja.

Detaljnije

Upravljanje vremenom

Uspostavljanje sistema za upravljanje kako tuđim tako i svojim vremenom, ovladavanje tehnikama i veštinama kako bi se dostigao cilj u zadatom vremenskom periodu.

Detaljnije

Kako Motivisati Zaposlene

Većina problema u kompaniji se može sprečiti i razrešiti motivisanjem zaposlenih radnika. Kako stvoriti najbolje uslove za motivaciju?

Detaljnije

Poslovna Komunikacija

Seminar omogućava učesnicima da se upoznaju i sagledaju aspekte uspešne poslovne komunikacije, koja treba da bude osnov vrhunske usluge koju pružaju zaposleni.

Detaljnije

Timovi i Timski Rad

Da bi se ispunili svi zahtevi koji se pred vlasnika kapitala postavljaju, potrebno je postaviti prioritete i postati vlasnik sopstvenog vremena.

Detaljnije

Merenje Zadovoljstva Kupaca / Korisnika

Koje metode upotrebiti, kako sastaviti upitnik, kako upotrebiti dobijene podatke i preduzeti aktivnosti za povećanje zadovoljstva korisnika usluga.

Detaljnije

Konflikti i stres na radnom mestu

Imate česte konfliktne situacije u firmi? Pretvorite probleme u izazove. Izvucite maksimum iz svojih zaposlenih i zadržite dobru atmosferu na poslu.

Detaljnije

Veštine Pregovaranja

Uspeh u biznisu se meri i uspešnom komunikacijom i sposobnošću upravljanja ljudima. Svi biznis akteri bi voleli da komunikacija teče glatko. Da li je to moguće i kako?

Detaljnije

Veštine Prezentacije

Izrada i primena efektne poslovne prezentacije vrlo često je i neophodna poslovna veština, bez obzira na poslovni sektor, poziciju i vrstu posla.

Detaljnije

Izrada Biznis Plana

Biznis plan omogućava da se precizno definišu stvarne mogućnosti u funkcionisanju vašeg biznisa, a ujedno može biti i izazov zbog svoje obimnosti i složenosti.

Detaljnije

Selekcija, Uvođenje u Posao i Usmeravanje Kadrova

Jedna od najvažnijih područja upravljanja ljudskim resursima je selekcija kvalitetnih, sposobnih, ambicioznih i perspektivnih ljudi.

Detaljnije

Plan Obuke

Postupak strateške obuke zaposlenih podstiče kreativnost, inventivnost i obezbeđuje organizaciji jedinstvenost i različitost.

Detaljnije

Primena Standarda u Funkciji Konkurentnosti na Tržištu

Pružanje osnovnih informacija polaznicima o zahtevima standarda, prikazi rešenja problema na koje se nailazi u njihovoj primeni.

Detaljnije

Bezbednost i Zdravlje na Radu

Bezbednost i zdravlje su među osnovnim pravima svakog čoveka. Jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina, omogućuju produktivan rad i život.

Detaljnije

Interne Provere Sistema Menadžmenta

Obaveza svake firme je da ima obučene interne proverivače, ukoliko želi da posluje u skladu sa zahtevima ISO standarda na međunarodnom tržištu roba i usluga.

Detaljnije

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 predstavlja međunarodni standard kojim su definisani kriterijumi koje je potrebno da organizacija ispuni u okviru sistema upravljanja kvalitetom.

Detaljnije

SRPS ISO 45001:2018

Bezbednost i zdravlje na radu su veoma važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Detaljnije

Tumačenje SRPS ISO 14001:2015

Kako smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu u skladu sa zakonima, propisima i drugim ekološki orijentisanim uslovima.

Detaljnije
Podrška

Kako možemo da pomognemo

  Telefon

  +381 37 410 710

  Adresa

  Čupićeva 4/3
  37000 Krušavac, Srbija

  Kontaktirajte Nas

  X