FMEA – Failure mode and effects analysis metodologija razvijena je radi sistemskog praćenja i analiziranja greški u procesima. Spada u metodologiju izgradnje poslovnih procesa. Metodologija je razvijena 50-tih godina prošlog veka. Spada među najpouzdanije metodologije praćenja i analiziranja grešaka u sistemima menadžmenta. FMEA metodologija uključuje puno faktora kako bi se identifikovale greške i njihovi uzroci.

FMEA metodologija sistemski prati i otkriva greške. Pod pojmom greške podrazumevaju se bilo koje greške ili nedostaci u proizvodnji ili usluzi zbog kojih kupac tih proizvoda ili usluga neće biti zadovoljan. Kako je kvalitet važan za zadovoljstvo kupca, tako je važno otkloniti bilo kakve greške koje se pojavljuju u procesima, a da bi se one uklonile potrebno ih je prvo pronaći i analizirati.

Cilj Seminara

Osposobljavanje polaznika za upotrebu alata kvaliteta u cilju sprečavanja grešaka, odnosno predviđanja potencijalnih grešaka, njihovih uzroka i posledica kao i definisanje kontrolnih mera u cilju sprečavanja njihovog nastanka.

Koristi od Seminara

Nakon završetka obuke, polaznici će moći da:

 • Razumeju i prepoznaju tipove FMEA i njihovu primenu u oblastima koje se odnose na: sistem, projekat, proces, uslugu i softver
 • Osmisle proces bez ispada koji će proizvesti pouzdan bezbedan proizvod
 • Identifikuju akcije kojima bi se eliminisali ili smanjili događaji koji su uzrok pojave grešaka

Teme

 • Opšte o FMEA analizi
 • Primena FMEA
 • Osnovni pojmovi
 • Tipovi FMEA analize
 • Prednosti FMEA analize
 • Nedostaci FMEA analize
 • Vežbe

Ciljna grupa

 • Menadžment (top i operativni)
 • Predstavnici rukovodstva za kvalitet i zaposleni u službi kvaliteta
 • Osobe koje su uključene u realizaciju kvaliteta proizvoda/usluga
 • Interni proveravači
X