Cilj Seminara

Savladavanje tehnika koje će pomoći da se izmeri stvarno zadovoljstvo korisnika usluga, koje metode upotrebiti, kako sastaviti upitnik, kako upotrebiti dobijene podatke i preduzeti aktivnosti za povećanje zadovoljstva korisnika usluga.

Koristi od Seminara

 • Razumevanje značaja i sagledavanje procesa za koje je podatak o zadovoljstvu korisnika usluga značajan
 • Efikasno merenje ovog parametra
 • Kvalitetno sagledavanje zadovoljstvo korisnika usluga

Teme

 • Zašto meriti zadovoljstvo korisnika usluga
 • Merenje zadovoljstva kupaca/ korisnika usluga i ISO 9001
 • ISO 10004 Zadovoljstvo korisnika – uputstvo za praćenje i merenje
 • Identifikacija zahteva korisnika usluga
 • Tehnika uzorkovanja
 • Odluka o načinu istraživanja
 • Dizajniranje upitnika
 • Analiza podataka
 • Komunikacija sa korisnicima usluga
 • Interna komunikacija
 • Šta posle merenja zadovoljstva korisnika usluga

Ciljna grupa

 • Rukovodioci i zaposleni u lokalnoj samoupravi
 • Osobe koje su zadužene za internu proveru kvaliteta ili svoju organizaciju pripremaju za ISO sertifikaciju
 • Svi kojima je zadovoljstvo korisnika usluga važno za uspešno obavljanje posla
X