Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 37001:2017 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima. On poseduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprečava, otkriva i rešava podmićivanje.

ISO 37001:2017, Sistemi menadžmenta za borbu protiv podmićivanja – Zahtevi sa uputstvom za primenu (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use) osmišljen je tako da podrži napore u suzbijanju mita istovremeno obezbeđujući transparentnost i jasnoću mera koje je uspostavila jedna  organizacija, kao i načine za njihovu implementaciju na najefikasniji i najefektivniji mogući način.

ISO 37001:2017 pomaže u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera.

Koristi primene ISO 37001:2017

  • Smanjen rizik od podmićivanja primenom finansijskih kontrola u ranoj fazi
  • Kontinuirano poboljšanja prakse za borbu protiv podmićivanja
  • Postizanje konkurentske prednosti
  • Sprečavanje, otkrivanje i rešavanje rizika podmićivanja
  • Povećavanje međunarodnog priznanja
  • Pouzdanost i poverenje u organizaciju
  • Smanjenje troškova
  • Sprečavanje sukoba interesa
  • Promovisanje kulture protiv korupcije
  • Dokaz u slučaju istrage da je organizacija preduzela razumne mere da spreči podmićivanje
X