SRPS EN ISO 50001:2018

ISO 50001 daje mogućnost organizacijama da prošire odgovornost prema životnoj sredini, da upravljaju energetskim izvorima i potrošnjom energije.

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Standardom ISO 50001 se postiže sledeće:

 • Pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristinergiju
 • Dodaje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte
 • Stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima
 • Promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom
 • Pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija
 • Pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja
 • Omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte
 • Omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću…)

ISO 50001 zahteva da organizacija utvrdi za koje sve potrebe troši energiju, bez obzira na oblik i količinu, da potom utvrdi iz kojih izvora obezbeđuje utrošenu energiju, kao i da definiše mere za smanjenje potrošnje na prihvatljiv nivo. Kao i ISO 14001, ovaj standard ne definiše šta podrazumeva „prihvatljiv nivo“, već to prepušta organizaciji. Međutim, očekuje se da kao minimum budu ispunjeni zahtevi zakona i propisa i radi na stalnom poboljšanju.

ISO 50001 dovodi do efektivnog upravljanja procesima, i povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudrom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:

 • Smanjena upotreba energije
 • Kontrola i smanjenje troškova energije
 • Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu
 • Priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte
 • Kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti
X