SRPS ISO 9001:2015

Potreba za primenom iso standarda potvrđuje se svake godine sa sve većim brojem sertifikata QMS-a. Na kraju 2015.godine u svetu je bilo oko 1.200.00. sertifikata sistema menadžmenta kvaliteta (QMS) , što iznosi oko 70%  od ukupnog broja sertifikata za sisteme menadžmenta

Nova verzija standarda ISO 9001:2015 izašla je 23. septembra 2015.godine i svi koji imaju sertifikovan sistem prema SRPS ISO 9001:2008 imaju rok od tri godine od dana donošenja da izvrše tranziciju na novu normu.

Standard ISO 9001:2015  ima strukturu koju definiše Anex SL  što obezbeđuje da svi ISO standardi sistema menadžmenta imaju isti oblik bez obzira na šta se osnose i ima 10 celina:

 1. Predmet i područje primene
 2. Normativne reference
 3. Termini i definicije
 4. Kontekst organizacije
 5. Liderstvo
 6. Planiranje
 7. Podrška
 8. Realizacija operativnih aktivnosti
 9. Vrednovanje performansi
 10.  Poboljšavanje

Najznačajnije izmene u novoj verziji su:

 • Uveden je pojam konteksta organizacije
 • Poslovnik kvaliteta nije više obavezan!?
 • Šest obaveznih procedura nisu više obavezne
 • Predstavnik rukovodstva za kvalitet ne mora biti imenovan
 • Dokumenti i zapisi i SVA poslovna dokumentacija zamenjeni su sa dokumentovanom informacijom
 • Zahtev za kontrolom nabavke roba i usluga sada se odnosi na sve vrsti nabavki
 • Preventivne mere nisu više zahtev norme
 • Nema izuzetaka (exclusions)
 • Analiza rizika i prilika je temelj sistema upravljanja prema ISO 9001:2015

Principi menadžmenta kvalitetom su:

 1. usredsređenost na korisnika;
 2. liderstvo;
 3. angažovanje ljudi;
 4. procesni pristup;
 5. poboljšavanje;
 6. donošenje odluke na osnovu činjenica i
 7. menadžment međusobnim odnosima

Koristi od primene SRPS ISO 9001:2015

 • dugoročni razvoj organizacije i politike u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga kojima se zadovoljavaju zahtevi i potrebe kupaca i korisnika,
 • podstiće se sistem poslovnog planiranja, kao alata za ostvarivanje poslovnih ciljeva usmereno na sprečavanje nastanka problema i uključivanje interesa svih strana: vlasnika, kupaca i zaposlenih
 • jasna interna raspodela nadležnosti i ovlašćenja
 • poboljšavaju se odnosi između rukovodstva i zaposlenih kroz podsticanje otvorene komunikacije
X