Razvojem svetske privrede i međunarodne razmene roba, usluga i informacija, javile su se i tehničke barijere u tako razvijenom međunarodnom prometu i saradnji. Kako bi se te barijere otklonile, ukazala se potreba da se standardi iz područja sistema upravljanja kvalitetom uopšte i usaglase.

Serija standarda ISO 9000 se sastoji od standarda i uputstava koja se odnose na sisteme upravljanja kvalitetom, pri čemu ISO kvalitet definiše kao: Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve.

ISO 9001:2015, kao deo serije standarda ISO 9000, predstavlja međunarodni standard kojim su definisani kriterijumi koje je potrebno da organizacija ispuni u okviru sistema upravljanja kvalitetom.

Cilj Seminara

Svrha ovog seminara je da se polaznicima pruže osnovne informacije o zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, prikažu rešenja određenih problema na koje se nailazi u njihovoj primeni. Na seminaru će biti anlizirani zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2015 i najčešći problemi u njihovoj implementaciji.

Seminar je koncipiran tako da bude razumljiv i učesnicima koji nisu detaljno upoznati sa standardom i onima kojima su potrebna dodatna objašnjenja, kao i pregled novih iskustava u ovoj oblasti. Prednost ovog seminara je prilika za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 sa kojima se korisnici sreću u praksi.

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni da u svakodnevnom radu primene osnovne zahteve sistema menadžmenta kvalitetom koje sadrži serija međunarodnih standarda ISO 9000 i na koji način oni mogu usmeriti organizaciju ka uspešnijem poslovanju.

Teme

 • Predmet i područije primene
 • Normativne reference
 • Termini i definicije
 • Sistem menadžmenta kvalitetom
 • Odgovornost rukovodstva
 • Menadžment resursima
 • Realizacija proizvoda
 • Merenja, analize i poboljšanja

Ciljna grupa

 • Predstavnicima rukovodstva za kvalitet i rukovodiocima službe kvaliteta
 • Osobama koje su posredno ili neposredno uključene u realizaciju kvaliteta proizvoda ili usluga
 • Internim proveravačima
 • Osobama zaduženim za marketing, razvoj, nabavku, proizvodnju ili prodaju
X