Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Na seminaru koji organizujemo, imaćete priliku da čujete predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Cilj Seminara

Osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu, kao i kandidata za polaganje ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu, da samostalno mogu vršiti implementaciju Akta o proceni rizika, kontrolu sprovođenja mera za bezbedan i zdrav rad, kao i stvaranje sposobnosti za sprovođenje analize i izrade predloga za izmene i dopune Akta o proceni rizika i opasnosti na radnom mestu. Osposobljavanje zaposlenih za bezbedno i zdravo obavljanje radnih aktivnosti.

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni da samostalno obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • Identifikaciju potencijalnih opasnosti i štetnosti
 • Vrednovanje i procenu rizika
 • Polažu stručni ispit za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Bezbendno obavljaju radne aktivnosti

Teme

 • Sistem bezbednosti i zdravlja na radu
 • Procena rizika
 • Identifikovanje opasnosti i štetnosti
 • Metode za procenu rizika
 • Praktična vežba
 • Davanje predloga mera za sprečavanje rizika

Ciljna grupa

 • Poslodavci
 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Kandidati za polaganje ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu
 • Zaposleni
X