Biznis Planovi

Dobar biznis plan predstavlja osnovu za otpočinjanje novog projekta, poslovanja kao i osnovu za pregovore o finansiranju. Današnje poslovanje nezamislivo je bez finansijskih instrumenata kojima finansijsko trzište obiluje,a samim tim nephodno je da se u planu detaljno opiše stanje u kome se nalazi preduzeće ili sam investicioni projekat, da se analiziraju i navedu potrebe za kapitalom iz eksternih izvora finansiranja kao i da se sagledaju očekivani i projektovani rezultati poslovanja u budućem srednjeročnom periodu.

Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita, drugo za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove ili kao instrument upravljanja ili pri konkursima za dobijanje kredita.

Biznis plan je osnovni pisani dokument preduzeća koji se kreira za duži vremenski period, i služi za internu i eksternu upotrebu kojim se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom:

  • osnivanja preduzeća
  • otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili
  • proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti

Mi pružamo usluge izrade biznis planova koji pomažu u pridobijanju sadašnjih i budućih partnera i saradnika koji će na osnovu biznis plana i elaborata prepoznati potencijale i uvideti mogućnosti saradnje kao i realizaciji investiconih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita.

X