SRPS ISO 14001

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je međunarodno priznat standard koji zahteva od organizacije da efektivno upravlja svojim uticajem na životnu sredinu. Glavni razlozi uvođenja ISO 14001:2005 su sve veći pritisci zainteresovanih strana kao i stalni zahtevi za usklađenošću sa zakonskim i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine. Ovaj standard je u potpunosti kompatabilan sa standardom ISO 9001:2008 kao i sa drugim standardima.

Efektivan sistem upravljanja zaštitom životne sredine treba da ima:

 • Jasnu privrženost najvišeg rukovodstva za smanjenje zagađenja i odgovarajuću politiku zaštite životne sredine
 • Uspostavljene kanale komunikacije sa internim i eksternim zainteresovanim stranama
 •  Identifikovane sve aspekte koji postoje u organizaciji i koji imaju direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu
 • Dokumentovane procedure, radna uputstva i druga dokumenta potrebna za funkcionisanje sistema
 • Jasno utvrđene zakonske i druge zahteve vezane za aspekte zaštite životne sredine
 • Uspostavljene programe za reagovanje u slučaju opasnosti
 • Uspostavljene posebne i opšte ciljeve i jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja
 • Uspostavljen sistem kontrole nad operacijama i adekvatne resurse
 •  Razvijenu metodologiju praćenja i merenja performansi procesa, kao i prikazivanja efektivnosti sistema

Koristi od efektivnog EMS-a

 • Uvećanje vrednosti i poverenja koje organizacija ima na tržištu
 • Prednosti na evropskom tržištu
 • Stalno usavršavanje u oblasti zaštite životne sredine
 • Usklađivanje dobavljača i saradnika sa politikom ekološkog menadžmenta organizacije
 • Klasifikacija otpada i odlaganju istog na odobrena mesta
 • Eliminisanje uzroka koji izazivaju ekološke katastrofe
 • Ekonomičnije korišćenje primarnih materijala i prirodnih resursa
 • Reciklaža otpada, kad je to primenjivo
 • Jačanje imidža, ostvarivanje većeg tržišnog učešća i olakšane trgovine, prednost prilikom dobijanja poslova – tendera
 • Pojačana svesti o značaju reciklaže
 • Olakšana primeni zakona
 • Održavanje dobrih odnosa sa javnošću i zajednicom uopšte
 • Širenje svesti o značaju zaštite životne sredine i izvan okvira organizacije
 • Konstantno poboljšanje ekološkog učinka
 • Povećanje sposobnosti brze i delotvornije intervencije
 • Poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama
X