ISO 17025

ISO 17025 je standard koji bliže uređuje sistem menadžmenta u laboratorijama koje vrše etaloniranje i/ili ispitivanje. Ovo je ujedno jedan od standarda po kome se vrši akreditacija, tj. ocena usaglašenosti laboratorija i u skladu sa tim dodela akreditacije.

Zahtevi standarda su podeljeni u dve grupe, pri čemu se prva odnosi na sistem menadžmenta, a druga na tehničke zahteve. Zahtevi sistema menadžmenta su gotovo identični sa zahtevima ISO 9001, dok tehnički zahtevi bliže uređuju metode etaloniranja/ispitivanja, opremu, uslove radne sredine, ljudske resurse, načine izveštavanja o rezulatima etaloniranja/ispitivanja itd.

Standard je namenjen svim laboratorijama bez obzira na veličinu i vrstu etaloniranja / ispitivanja. Prilikom pripreme za akreditaciju posebno treba obratiti pažnju na sledeće:

  • Dokazati nezavisnost i nepristrasnost, naročito kada je laboratorija deo nekog drugog entiteta za čije potrebe između ostalog vrši etaloniranje / ispitivanje
  • Stručnost osoblja: rukovodioca laboratorije, predstavnika rukovodstva za kvalitet, kao i osoblja koje vrši etaloniranje / ispitivanje
  • Prikladnost opreme za etaloniranja/ispitivanja i korišćene metode, uključujući i obavezno etaloniranje opreme (interno i eksterno)
  • Uslove radne sredine (obezbeđenje i praćenje) i uticaj na mernu nesigurnost
  • Procenu i izražavanje merne nesigurnosti (kada ima smisla)
  • Metode obezbeđenja poverenja u rezultate etaloniranja/ispitivanja
  • Metode etaloniranja/ispitivanja, naročito kada se koriste nestandardne metode i metode koje je razvila sama laboratorija, kada treba obezbediti dodatno poverenje u dobijene rezultate etaloniranja/ispitivanja
X