SRPS ISO 9001:2008

Cilj Seminara

Svrha ovog seminara je da se polaznicima pruže osnovne informacije o zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, prikažu rešenja određenih problema na koje se nailazi u njihovoj primeni. Na seminaru će biti anlizirani zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2008 i najčešći problemi u njihovoj implementaciji.

Seminar je koncipiran tako da bude razumljiv i učesnicima koji nisu detaljno upoznati sa standardom i onima kojima su potrebna dodatna objašnjenja, kao i pregled novih iskustava u ovoj oblasti. Prednost ovog seminara je prilika za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda SRPS ISO 9001:2008 sa kojima se korisnici sreću u praksi.

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni da u svakodnevnom radu primene osnovne zahteve sistema menadžmenta kvalitetom koje sadrži serija međunarodnih standarda ISO 9000 i na koji način oni mogu usmeriti organizaciju ka uspešnijem poslovanju.

Teme

 • Predmet i područije primene
 • Normativne reference
 • Termini i definicije
 • Sistem menadžmenta kvalitetom
 • Odgovornost rukovodstva
 • Menadžment resursima
 • Realizacija proizvoda
 • Merenja, analize i poboljšanja

Ciljna grupa

 • Predstavnicima rukovodstva za kvalitet i rukovodiocima službe kvaliteta
 • Osobama koje su posredno ili neposredno uključene u realizaciju kvaliteta proizvoda ili usluga
 • Internim proveravačima
 • Osobama zaduženim za marketing, razvoj, nabavku, proizvodnju ili prodaju
 • Svima onima koji žele da se bave QMS-om
X