Regionalna privredna komora Kruševac, Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje, i Visoka poslovna škola strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac, organizovala je, 18.05.2015., sa početkom u 11 sati, u sali RPKK, predavanje na temu: „Motivacija zaposlenih i merenje radnog učinka“. Predavač je bio prof. dr Zoran Punoševac.
Predavanju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, škola i privrede.
„Motiv i motivacija su pojmovi iz psihologije koji predstavljaju činioce koji podstiču na pokretanje aktivnosti jedinke; izazivaju određeno ponašanje, održavaju ga i usmeravaju ka nekom cilju.Postoje različite teorije motivacije. Psihoanaliza insistira na biološkim i nesvesnim, ali spoljašnjim dražima izazvanim motivima, a humanistička psihologija na svesnim motivima“.
Jedan od najjačih psiholoških motiva, jeste, svakako, motiv za samopotvrđivanjem.
Klasičan pristup motivaciji zaposlenih glasi: radite, jer ste plaćeni za to. Čovek je, kažu, ekonomsko biće. Da, ali i biće razuma, osećajnosti. Današnje poimanje značaja radne snage jeste u sagledavanju novog aspekta istog, a to je da je čovek kapital, da je radna snaga kapital, te stoga Vlasnik Kapitala mora umeti i znati kako da raspolaže tim istim Kapitalom.
Prisila ničemu ne vodi, ona je demotivacioni faktor, možda donese plodove na kratke staze, ali, dugoročno ne.

Poslodavac mora imati u vidu činjenicu da svaki pojedinac u firmi ima neka svoja očekivanja, principe, osećanja i nadanja, da je svaki pojedinac ličnost za sebe, i da se, stoga, kriterijumi vrednovanja učinaka rada i motivacije zaposlenih moraju prilagoditi individualnim razlikama svih zaposlenih. Takođe, veoma je bitna intelektualna različitost, pa i tu mora da postoji pravedna preraspodela poslova i odgovornosti.
Nekome je motivacija sloboda izbora, a nekome ograničenje. Nekome je motivacija uspeh, a nekome preživljavanje.
Većini ljudi motivacija je upravo priznanje na poslu, napredovanje u karijeri, prihvatanje od strane drugih ljudi, poštovanje, uvažavanje, samoostvarivanje. Dobar poslodavac ne može biti srećan ako su oko njega svi njegovi radnici nesrećni i neispunjeni.
Još jedna teorija se pokazala bitnom u procesu rada, a to je Teorija postavljanja ciljeva. Ciljevi moraju biti jasno definisani i merljivi. Oni zavise od ličnih sposobnosti, performansi i volje.

Konflikti unutar firme nisu nužno stvar negativnosti već itekako mogu da poguraju preduzeće napred. Konfliktom se rešavaju mnoge bitne stavke i problemi.

To je mudrost u rukovođenju i mudrost u opstanku na čelu jedne firme. Takođe je veoma bitno da svi zaposleni budu upoznati sa planovima, ciljevima, organizacijom rada u preduzeću. Sa pravilnicima i sistematizacijama, sa platama poslodavaca, šefova, nadređenih. Prevelike plate nadređenih, a premale podređenih, pre ili kasnije dovešće do pubune u preduzeću.

I za kraj preporuka: Sanjajte, imajte svoje snove. Samo hrabri i odvažni idu napred

X