FMEA Metoda

FMEA - Failure mode and effects analysis metodologija razvijena je radi sistemskog praćenja i analiziranja greški u procesima. Spada u metodologiju izgradnje poslovnih procesa. Metodologija je razvijena 50-tih godina prošlog veka. Spada među najpouzdanije metodologije praćenja i analiziranja grešaka u sistemima menadžmenta. FMEA metodologija uključuje puno faktora kako bi se identifikovale greške i njihovi uzroci. [...]

Tumačenje SRPS ISO 14001:2015

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene [...]

Veštine Prodaje

U eri kada su informacije dostupnije nego ikada, kada „svako nudi sve“, kada cena postaje osnovna karakteristika proizvoda, tradicionalne tehnike prodaje koje koriste standardne šablone unapred su osuđene na neuspeh. Savremeni prodajni timovi, a samim tim i savremeni prodavac mora biti fokusiran na potrebe klijenata i da oseća empatiju prema njemu. Mora da nađe rešenje [...]

Interne Provere Sistema Menadžmenta

Da bi interne provere postigle postavljene ciljeve, njih treba da organizuju i izvode proveravači koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije i lične osobine. Loše izvedena interna provera ne samo da može da dovede do neželjenih rezultata, nego može da nanese štetu integrisanom sistemu menadžmenta, dovede u pitanje poverenje u njega i da nepovoljno deluje na odnose unutar [...]

Tumačenje SRPS ISO 9001:2015

Razvojem svetske privrede i međunarodne razmene roba, usluga i informacija, javile su se i tehničke barijere u tako razvijenom međunarodnom prometu i saradnji. Kako bi se te barijere otklonile, ukazala se potreba da se standardi iz područja sistema upravljanja kvalitetom uopšte i usaglase. Serija standarda ISO 9000 se sastoji od standarda i uputstava koja se [...]

SRPS ISO 45001:2018

S obzirom da je zdravlje i bezbednost na radu veoma  važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, razvili smo ovaj seminar sa ciljem da pomogne svim preduzećima da što lakše zadovolje zakonsku obavezu kao i da primene, integrišu i sertifikuju sistem integrisanog menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih [...]

SRPS ISO 9001:2008

SRPS ISO 9001:2008 Cilj Seminara Svrha ovog seminara je da se polaznicima pruže osnovne informacije o zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, prikažu rešenja određenih problema na koje se nailazi u njihovoj primeni. Na seminaru će biti anlizirani zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2008 i najčešći problemi u njihovoj implementaciji. Seminar je koncipiran tako da bude razumljiv [...]

Bezbednost i Zdravlje na Radu

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji su pretpostavka za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Na seminaru koji organizujemo, imaćete priliku da čujete predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti [...]

Primena Standarda u Funkciji Konkurentnosti na Tržištu

Cilj Seminara Pružanje osnovnih informacija polaznicima o zahtevima standarda, prikazi rešenja problema na koje se nailazi u njihovoj primeni. Na seminaru će biti dat sažet pregled osnovnih zahteva standarda i najčešćih problema u njihovoj implementaciji. Koristi od Seminara Na seminaru će se ponuditi odgovori na pitanja kako u svakodnevnom radu primeniti osnovne zahteve standarda i [...]

Plan Obuke

Cilj Seminara Upoznavanje polaznika sa osnovnim metodama i tehnikama obuke kadrova i utvrđivanje osnovnih ciljeva obrazovanja. Koristi od Seminara Nakon seminara polaznik je ospsobljen: Da primeni principe dobre prakse rada u ljudskim resursima u selekciji, zapošljavanju i unapređenju Da sprovodi planove za unapređenje veština kod zaposlenih Da definiše funkcije svakog radnog mesta i tako upravlja [...]
X